چیت آنتی فریز :

حتماً برای شما پیش اومده که توسط مدیران یک سرور فریز یا همان بی حرکت بشید،معمولا این اتفاق برای جلو گیری از انجام چیت توسط شما انجام میشه که با کمک این چیت میتوانید بدون محدودیت از چیت ها نهایت استفاده رو بکنید و دستور فریز توسط مدیران بر روی شما تاثیری نداشته باشد!!