چیت CarMove:

با چیت CarMove میتوانید خودرو های درون سرور را تنها با نشونه گرفتن آنها به اطراف و حتی به طرف دیگر پلیر ها پرتاب کنید!!