چیت Health Modifier:

شما با کمک این چیت دیگر نخواهید مرد!دیگر با دمیج های دشمنان از زره یا جون شما کم نمیشود و جالبی این چیت این است که به شکلی جون و زره کم و زیاد میشوند که بیشتر به باگ شباهت دارد!!