چیت NoDamage:

بسیاری از دوستان از کار نکردن چیت Health Modifier در سرور جنگ در ایران و کیک شدن بعد استفاده شکایت کردند،و ما هم طی چندین جستجو چیتی مشابه آن با تفاوت اینکه توسط آنتی چیت های اکثر سرور ها قابل شناسایی نیست فراهم کردیم!چیت نو دمیج از کم شدن Health شما جلوگیری میکند و مانع اثر گذاری تیر های تفنگ ها یا وسایلی مانند جت و تانک میشود!